Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2B0 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener. 
 1. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen. 
 1. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, en resultaatsverplichtingen. 

Artikel 3 – Betaling 

 1. Declaraties moeten binnen 7 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een ander betaaltermijn vermeld is. 
 1. Betalingen geschieden zonder enig beroep of opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door de begrafenisverzorging de Visser opgegeven bankrekeningnummer. 
 1. Betaalt de opdrachtgeven niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarover enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Begrafenisverzorging de Visser gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 1. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal de begrafenisverzorging de Visser tot invordering over gaan. De kosten tot betrekking van die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Begrafenisverzorging de Visser. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Begrafenisverzorging de Visser op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 1. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de de opdracht door begrafenisverzorging de Visser, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan  begrafenisverzorging de Visser te betalen. 

Artikel 4  Offertes 

 1. De op de offerte bedragen van begrafenisverzorging de Visser genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 1. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
 1. Artikel 5 – Prijzen 
 1. De op de offerte en facturen genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventueel andere overheidsheffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 
 1. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de begrafenisverzorging de Visser niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 1. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. 
 1. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van begrafenisverzorging de Visser, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij daarvan een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 1. Indien geen tarief op grond van de werkelijke bestede uren is afgesproken, wordt door begrafenisverzorging de Visser een richtprijs afgesproken, waarbij begrafenisverzorging de Visser opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 20% uitkomt. 

Artikel 6  Prijsindexering 

 1. De  bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Begrafenisverzorging de Visser heeft het recht de aan de opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen. 
 1. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever. 

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor begrafenisverzorging de Visser. 
 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die begrafenisverzorging de Visser meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de uitvaart, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan begrafenisverzorging de Visser ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig is, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 
 1. Opdrachtgever vrijwaart begrafenisverzorging de Visser voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
 1. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert begrafenisverzorging de Visser de betreffende bescheiden. 

Artikel 8 – Intrekking opdracht 

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan begrafenisverzorging de Visser op elk gewenst moment te beëindigen. 
 1. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht loon en de gemaakte kosten van begrafenisverzorging de Visser en de gemaakte onkosten van begrafenisverzorging de Visser te betalen. 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Begrafenisverzorging de Visser voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 1. Begrafenisverzorging de Visser heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 1. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord van het eventueel afgesproken voorschot. 

Artikel 10  Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6: 75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van begrafenisverzorging de Visser in de nakomingen van enige verplichtingen jegens opdrachtgever niet aan begrafenisverzorging de Visser kan worden toegerekend in geval van een van de wil van begrafenisverzorging de Visser onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van begrafenisverzorging de Visser kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of ander derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 1. Begrafenisverzorging de Visser is in het geval als hiervoor beschreven niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als begrafenisverzorging de Visser als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

Artikel 11  Verrekening 

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op begrafenisverzorging de Visser. 

Artikel 12 – Overdracht van rechten 

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3: 83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 13 – Verval van de vordering 

 1. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door begrafenisverzorging de Visser vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6: 89 Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 14  Aansprakelijkheid schade 

 1. Begrafenisverzorging de Visser is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 
 1. In het geval dat begrafenisverzorging de Visser een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. 
 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 
 1. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als begrafenisverzorging de Visser aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door begrafenisverzorging de Visser bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. 
 1. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van begrafenisverzorging de Visser voor schade die het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van begrafenisverzorging de Visser, zijn leidinggevende of ondergeschikten. 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid opdrachtgever 

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan begrafenisverzorging de Visser verschuldigd zijn. 
 1. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten namen van opdrachtgever als natuurlijke persoon of hen beiden is gesteld. 

Artikel 16  vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart begrafenisverzorging de Visser tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door begrafenisverzorging de Visser geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 17  Klachtplicht 

 1. De opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan begrafenisverzorging de Visser. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren. 
 1. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat begrafenisverzorging de Visser gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Artikel 18 – Liquidatie 

 1. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 19 – Geheimhouding 

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt. 

De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 

 1. Die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; 
 1. Waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij; 
 1. Die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken 
 1. Die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht 
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan. 

Artikel 20 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van begrafenisverzorging de Visser een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,00 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 1. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van begrafenisverzorging de visser waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Begrafenisverzorging de Visser is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.